0700 89 039
Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви, че считано от 01.05.2018 г. „ЗД Евроинс Живот” ЕАД изменя текстове от Общите условия на застраховка „Живот”, Общите Условия за рискова застраховка „Живот”, Общите Условия за застраховка „Живот” на кредитополучател.

Промяната в Общите условия е във връзка с чл.345, ал.7 и чл.106, ал.5 от Кодекса за застраховането за прилагане на принципа за отчитане в еднаква степен правата и легитимните интереси на двете страни, както и с изискването по чл.143 от Закона за защита на потребителите, договорите между потребители и търговци да бъдат формулирани по справедлив начин.

Изменение в Общите Условия за застраховка „Живот” в сила от 1.05.2018 г.
Чл.10 т.5 се изменя както следва:
„Застрахователят изплаща Застрахователно обезщетение въз основа на представена застрахователна полица – копие или оригинал, документи, които безспорно удостоверяват настъпването на Застрахователно събитие, документи удостоверяващи качеството на лицето, което претендира плащане и и/или други документи, за които може да се направи разумна преценка, че имат съществено значение за доказване на застрахователното събитие или за установяване на размера на претенцията.”

Изменение в Общите Условия за рискова застраховка „Живот” в сила от 1.05.2018 г.
Чл.12 т.7 се изменя както следва:
„Застрахователят определя и изплаща Застрахователно обезщетение въз основа на представена Застрахователна полица – копие или оригинал и/или други документи, за които може да се направи разумна преценка, че имат съществено значение за доказване на застрахователното събитие или за установяване на размера на претенцията, както и документи, удостоверяващи качеството на лицето, което претендира плащане на Застрахователно обезщетение.”

Изменение в Общите Условия за застраховка „Живот” на кредитополучател в сила от 1.05.2018 г.
Чл. 9 т. 3 се изменя както следва:
„Застрахователят изплаща Застрахователно обезщетение въз основа на представена застрахователна полица - копие или оригинал, документи, които безспорно удостоверяват настъпването на Застрахователно събитие, документи удостоверяващи точния размер на задължението на Застрахования към датата на събитието към Кредитната институция и/или други документи, за които може да се направи разумна преценка, че имат съществено значение за доказване на застрахователното събитие или за установяване на размера на претенцията.”

Изменените текстове на Общите условия, приложими към договорите: